I can fly

 

 

IMG_3241.jpg

Miraslav Hucek
Les ailes de M. Makovicka, Prague
1972

 

Op de dia-avondjes van mijn vader zaten tussen de vakantieplaatjes steevast een aantal geheel blauwe of lichtgrijze dia’s, waarop hij dan het vliegtuig aanwees. Een stipje. Voor hem zou een dag in een klapstoel bij een landingsbaan van Schiphol met een pond paling de hemel op aarde zijn geweest. Vliegen in een vliegtuig, dat onvoorstelbaar fenomeen. Ik geloof niet dat hij ooit de wens had zelf te willen vliegen, met eigen vleugels als een vogel. Dat velen dat wél proberen, daarover gaat de allerlaatste tentoonstelling in La Maison Rouge; l’Envol (de vlucht). De vorige tentoonstelling daar (Ceija Stojka en de zwarte poppen) was verpletterend, deze is vooral aandoenlijk. Het zijn allemaal (hardnekkige) pogingen van mensen die geloven dat het kán, op eigen kracht de lucht in, maar uiteindelijk is dat natuurlijk gedoemd te mislukken. Icarus.

Antoine de Galbert, de eigenaar van la Maison Rouge, heeft een grote voorliefde voor de ‘outsider’ kunstenaar. En terecht. En natuurlijk moet je in die hoek de vliegeniers zoeken, die tegen beter weten in de poging wagen. Er is een pracht filmpje over Gustav Mesmer, die vanaf zijn 26e in een psychiatrisch ziekenhuis woonde en daar aan het werk ging op eigen kracht op te stijgen.

gustav-mesmer-041a05d2-50ad-46b7-a7b7-b047542a801-resize-750.jpgGustav Mesmer

Panamarenko, vanzelfsprekend, Roni Horn met haar veren objecten, veel foto’s van spiritistische bijeenkomsten en vermeende waargenomen UFO’s. Een intrigerend slaapkamertje van Ilya en Emilia Kabakov, van een engel die zijn vleugels even over de stoel gehangen heeft. Van Georges Méliès waren er behalve de inmiddels vermaarde film ‘Le Voyage dans la Lune’ ook wat tekeningen die ik nooit eerder zag, als een story board. Aanstekelijke performance filmpjes van Roman Signer. Het mooiste vond ik geloof ik de foto van Cartier-Bresson, van wat ik eerst dacht dat een non was, maar het moet een gelukzalige bruid zijn met haar kersverse echtgenoot. Ik vond in een archief andere foto’s van hem, genomen op dezelfde dag. Allemaal uitgelaten bruiloftsgasten in iets dat op een speeltuin lijkt!

 

IMG_3246

Henri Cartier-Bresson
Chez Gégène, Joinville le Pont
1938

 

At the slide-shows of my father there always were a number of completely blue or light-gray slides between the holiday pictures, on which he then pointed out the plane. A speck. For him, a day in a folding chair around Schiphol with a pound of eel,  would have been heaven on earth . Flying in an airplane, that unimaginable phenomenon. I do not believe that he ever wanted to fly himself, with his own wings like a bird. About the fact that many people try that, is the very last exhibition at La Maison Rouge; l’Envol (the flight). The previous exhibition there (Ceija Stojka and the black dolls) was overwhelming, this is especially touching. These are all (stubborn) attempts of people who believe that it is possible to take to the air on their own, but in the end this is obviously doomed to fail. Icarus.

Antoine de Galbert, the owner of la Maison Rouge, has a great love for the ‘outsider’ artist. Rightly so. And of course you have to find the aviators in that corner, who try to make the effort against better judgment. There is a beautiful video about Gustav Mesmer, who lived in a psychiatric hospital from the age of 26 and went to work there on his own flying-machines.
And Panamarenko, of course, Roni Horn with her feather objects, many pictures of spiritistic meetings and allegedly observed UFOs. An intriguing bedroom of Ilya and Emilia Kabakov, of an angel who has hung his wings over the chair.

From Georges Méliès there were not only the now famous film “Le Voyage dans la Lune” but also some drawings that I never saw before, as a story board. Funny movies by Roman Signer. The most beautiful piece I think is the photo of Cartier-Bresson, of what I first thought was a nun, but it must be a blissful bride with her brand new husband. I found other photographs of him in an archive, taken the same day. All exuberantly happy wedding guests in something that looks like a playground!

 

IMG_3260.jpg

Philippe Thomassin
Flight Time 5h.34
1989-1991

http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/philippe-thomassin

 

LaMaisonRouge_Flying9.jpg
Sethembile Msezane 
Chapungu — The Day Rhodes Fell
2015

 

IMG_3257.jpg

 

 

Georges Méliès
Le Voyage dans la lune
1902

 

In de gerestaureerde versie EN COULEUR !

 

 

 

 

 

IMG_3245.jpg

Jan Malik
Diable au nu
1980

wodehouse.jpg

P M Wodehouse
Le père Patrick Moore de la Scarboro Foreign Mission aux côtés de Notre Dame de Fatima
1970