HorrorToch weer de Nazi’s, steeds opnieuw.

Op de plek waar nu de Philharmonie staat, Tiergartenstrasse 4, heeft een grote, oude villa gestaan en daar is onlangs een nieuw gedenkteken geplaatst.
Vanuit dit huis werd de deportatie van ‘Erbkranken’ naar de speciaal daarvoor aangelegde vernietigingskampen gecoördineerd. Mensen met een erfelijke ziekte zouden de vorming van het zuiver arisch ras dat Hitler voor ogen stond maar in de weg staan. T4 was de aanduiding van dit ‘zuiveringsprogramma’ dat Gnadentötung werd genoemd, waarvoor al vóór de holocaust gaskamers werden gebouwd.
Honderdduizenden ‘patiënten’ werden vermoord.

‘Mensen met een erfelijke ziekte zijn het volk een last’ staat onderaan deze bladzijde in een geïllustreerd schoolboekje uit 1939, met sommen voor de rekenles. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de hoge kosten die een erfelijk zieke met zich meebrengt. In dit voorbeeld gaat het om 150 ‘zwakzinnigen’ in een instelling die jaarlijks 104.000 Reichsmark kosten. Van dat bedrag kunnen 17 huizen gebouwd worden voor 17 gezonde arbeidersfamilies. Dat staat er, in een schoolboekje voor kinderen.

Het begon met een wet die op 14 juli 1934 van kracht werd:

Wet ter voorkoming van nakomelingen met een erfelijke ziekte,

Daarmee beoogden de Nazi’s bepaalde bevolkingsgroepen onvruchtbaar te maken door gedwongen abortus en sterilisatie, dat Rassenhygiene werd genoemd.
Van de gedwongen sterilisatie kwam het tot gedwongen ‘euthanasie’. Moord, onder de eufemistische aanduiding ‘genadedood’, alsof hen een gunst werd verleend.
Vanaf 1935 was die wet ook van toepassing op homosexuele mannen.
Verder gold de wet en haar uitvoering:

  1. angeborenem Schwachsinn
  2. Schizofrenie
  3. manisch-depressivem Irresein
  4. erblicher Fallsucht (epilepsie)
  5. erblichem Veitstanz (Vitusdans)
  6. erblicher Blindheit
  7. erblicher Taubheit
  8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung

De villa aan Tiergarten behoorde toe aan een succesvol ondernemer, Hans Liebermann, broer van de schilder Max Liebermann, die -als het huis geconfiskeerd en onteigend is en hij voorziet dat het helemaal mis zal gaan- in 1938 zelfmoord pleegt.
Slechts een klein deel van de wetenschappers, administratieve staf, artsen en verpleegkundigen is na de oorlog gestraft. De meesten zijn gewoon weer aan het werk gegaan. De zwaar bevochten rehabilitatie van 200.000 slachtoffers vond pas in 2007 plaats.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is schermafbeelding-2021-03-03-om-18.23.01.png
Representatives of the Hitlerjugend at the Reichsparteitag, 12 september 1935 – called ‘Reichsparteitag der Freiheit’
– Rally of Freedom – where Leni Riefenstahl made her film.

The Nazis, over and over again.

On the spot where the Philharmonie now stands, Tiergartenstrasse 4, was a large, old villa and there a new memorial has recently been placed.
The deportation of ‘Erbkranken’ to the specially constructed extermination camps was coordinated from this house. People with a hereditary disease would stand in the way of the formation of the pure Aryan race that Hitler envisioned. T4 was the designation of this “purification program” called Gnadentötung, for which gas chambers were already being built before the Holocaust.
Hundreds of thousands of ‘patients’ were murdered.

‘People with a hereditary disease are a burden to the people’ is stated at the bottom of this page in an illustrated school book from 1939, with sums for arithmetic lesson. This provides insight into the consequences of the high costs that a hereditary illness entails. In this example, we are talking about 150 ‘retarded people’ in an institution, costing 104,000 Reichsmark annually. Of that amount, 17 houses can be built for 17 healthy working-class families. That is what it says in a school book for children.

It started with a law that came into effect in 1934:

Law for the prevention of offspring with a hereditary disease,

1.mentally ill
2. schizofrenia
3. manic-depressive insanity
4. hereditary epilepsy
5. hereditary St. Vitus dance
6. hereditary blindness
7. hereditary deafness
8. severe hereditary physical deformity

The villa at Tiergarten belonged to a successful entrepreneur, Hans Liebermann, brother of the painter Max Liebermann, who – when the house is confiscated and expropriated and he foresees that it will go completely wrong – commits suicide in 1938.
Only a small number of scientists, administrative staff, doctors and nurses were punished after the war. Most have just gone back to work. The hard-fought rehabilitation of 200,000 victims did not take place until 2007.