Dialogue

Halverwege de jaren ’90 organiseerde Rudi Fuchs in het Stedelijk Museum een serie tentoonstellingen onder de titel ‘Coupletten’ waarin hij vrijelijk associërend keuzes maakte uit de collectie van het museum en die op onverwachte wijze met elkaar in verband bracht. Vaak werken uit de opslag die niet eerder getoond waren naast de bekende meesters. Dat vond ik toen, herinner ik me, een heel verfrissende manier van presenteren. Niet altijd even geslaagd, soms onnodig verwarrend en geforceerd, maar er was steeds een spannende wisselwerking. Dat dit nauw luistert blijkt wel uit de huidige opstelling van de vaste collectie in ‘de kelder’ van het museum, waar het zo bont geworden is dat het niet meer werkt.
Met zestien vestigingen van Beverly Hills tot Hongkong  behoort Gagosian Gallery bij de top. In de Parijse afdeling -die als een klein museum fungeert met negen bewakers en acht stafleden achter de computer)- is nu de tentoonstelling  Critical Dictionary: in homage to G. Bataille te zien.
Georges Bataille, de ‘filosoof van de surrealisten’ lanceert in Documents -een tijdschrift dat hij uitgaf-, de gedachte dat werk van geheel verschillende oorsprong (jazz en archeologie bijvoorbeeld) elkaar voeden. Een van de beweegredenen was om hoge en lage kunst (beaux arts et variétés) bij elkaar te brengen.
In deze tentoonstelling in verschillende zalen, is er steeds een sculptuur naast een schilderij geplaatst, zo eenvoudig is het; kaal en zuiver. Het boort verschillende manieren van kijken en vergelijken aan. Zeer uiteenliggende werelden zijn het, die toch -op een heel ondoorgrondelijke wijze- een verbinding aangaan met elkaar. Soms verhalend, soms heel formeel op kleur, maar steeds versterkend en gek genoeg nooit vrijblijvend. Het deed aanspraak op allerlei lagen van ervaren, klinkt soft maar beter kan ik het niet zeggen.

 

IMG_3519

René Magritte – Le Démon de la Perversité (1929)en Duane Hanson High School Student (1990)

 

IMG_3529

Dan Flavin- Untitled 1966 en Helen Frankenthaler Grasses 1992

 

IMG_3530

Frank Stella Ascending Green Values D’ Scramble 1978 en een Apollo uit de tweede eeuw

 

reni.jpg

Donald Judd Untitled 1991 en Guido Reni Saint Jerome (1605)

 

In the mid-1990s, Rudi Fuchs organized a series of exhibitions in the Stedelijk Museum in Amsterdam under the title ‘Couplets’ in which he made freely associating choices out of the museum’s collection and connected them in an unexpected way. Often work from the storage that had not previously been shown in addition to the well-known masters. I found that, I remember, a very refreshing way of presenting. Not always successful, sometimes unnecessarily confusing and forced, but there was always an exciting interaction. It’s tricky, which shows the current set-up of the permanent collection in the basement of the museum, where it no longer works.
With sixteen branches from Beverly Hills to Hong Kong, Gagosian Gallery belongs to the top. In the Paris section – which functions as a small museum with nine guards and eight staff members behind the computer – the Critical Dictionary exhibition can now be seen: in homage to G. Bataille.
Georges Bataille, the ‘philosopher of the surrealists’, launched a magazine; Documents, with the idea that work of entirely different origins (jazz and archeology, for example) feed each other. One of the motives was to bring together high and low art (Beaux Arts et Variétés).

In this exhibition in different halls, there is always a sculpture positioned next to a painting, it is as simple as that; bald and pure. It connects different ways of looking and comparing. Very disparate worlds are those who nevertheless connect with each other – in a very incomprehensible way. Sometimes narrative, sometimes very formal based on color, but always reinforcing and funny enough never without obligation. It claimed many layers of experiencing, sounds soft but I can not say it nicer.