Netsuke

 

IMG_8029

 

Achter de doorgaans gesloten luiken van dit huis, 59 Avenue Foch, schuin tegenover het appartement van Maria Callas, is een bijzonder museum gevestigd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw -Japan is nog maar net opengesteld- verzamelde het echtpaar Clémence en Adolphe d’Ennery objecten uit China en Japan en liet in 1875 dit huis bouwen om die verzameling onder te brengen. Een huis op maat en ongewijzigd sinds 1892, toen besloten werd het in zijn geheel na te laten aan de staat en toen al open te stellen voor het publiek. Een beetje donker en stoffig;  een duizelig makende collectie van duizenden voorwerpen uit het Verre Oosten in speciaal vervaardigde vitrines en kasten. De meeste zijn gevuld met meer dan 300 netsuke’s, het Japanse kleinood dat als knoop diende voor het koord om de kimono waaraan een klein tasje hing – een kimono heeft geen zakken.

In The hare with amber eyes, van Edmund de Waal, beschrijft hij zijn familiegeschiedenis aan de hand van de 294 netsuke’s die hij erfde, en die in diezelfde periode verzameld werd door zijn oud oom Charles Ephrussi, ook woonachtig in Parijs. Ik vroeg me meteen af hoe dat toen gegaan is, het nog schaarse goed en die fanatieke verzamelaars.

Beide zijn dus nog intact, éen collectie na omzwervingen in Londen en de ander op de plek waar het bijeenkwam, door ons te bezoeken op zaterdagmorgen tussen 11.30 en12.30 na aanmelding via dit mailadres: resa@guimet.fr

 

4CFBA807-AC74-43CB-9674-91C40788FF2D

 

Behind the closed shutters of this house, 59 Avenue Foch, diagonally opposite the apartment of Maria Callas, a special museum is located.
In the second half of the nineteenth century -Japan was only just opened- Clémence and Adolphe d’Ennery collected objects from China and Japan and had this house built in 1875 to accommodate this collection.
A house tailor-made and unchanged since 1892, when it was decided to leave it in its entirety to the state and then open it to the public. A bit dark and dusty; a dizzying collection of thousands of objects from the Far East in specially made showcases and cabinets. Most are filled with more than 300 netsuke’s, the Japanese gem that served as a knot for the cord around the kimono on which a small bag hung – a kimono has no pockets.

In The hare with amber eyes, by Edmund de Waal, he describes his family history on the basis of the 294 netsuke’s that he inherited, and which was collected in the same period by his former uncle Charles Ephrussi, also living in Paris. I immediately wondered how that went then, the scarce good and those fanatical collectors.

Both are still intact, one collection in London and the other at the place where it came together, to be visited by us on Saturday mornings between 11.30 and 12.30 after registration via this address: resa@guimet.fr

 

 

AC7E5039-A38F-42E3-8F5D-CBDB5BB15047

4FAE82B7-FE1E-4FCF-8873-49F672266938

33CDBD88-6065-421D-BD79-8A5DF7A569D7