Bye Bye Berlin

Het vorige stukje dat ik schreef, over de mooie tekening van Konrad Witz, was de 150e post, sinds ik drie jaar geleden in Parijs met dit blog begonnen ben. Ik had nog wel even verder willen schrijven, vertellen over de expositie in de Berlinische Galerie over de architectuur in Berlijn in de jaren ’80, ‘Anything Goes?’. Of over de tentoonstelling met het werk van Yael Bartana in het Joods Historisch Museum die ik vandaag bezocht en behoorlijk indruk maakte.
Maar ik houd het kort, ik moet nog pakken en poetsen voor ik zondag weer terugrijd naar Nederland.
Juist op de dag dat ook in Berlijn alles weer open gaat; het slot is er af.

https://berlinischegalerie.de/ausstellung/anything-goes/


De afgelopen dagen realiseerde ik me dat deze merkwaardige tijd in lockdown misschien wel een blessing in disguise voor me is geweest. Zonder onrustige verleidingen heb ik heel geconcentreerd kunnen werken, de stad leren kennen in alle leegte waaraan we inmiddels gewend zijn geraakt.
Als enige door de Brandenburger Tor fietsend, vrijwel alleen dwalend door de museumzalen als die even open waren, nog nèt kunnen genieten van de buiten-zwembaden. Elke dag geschilderd en getekend, met buurman Andreas Studer een mooi boek samengesteld over het speelgoed, dat vandaag naar Drukkerij Zwaan is gestuurd en volgende week van de pers zal rollen!

Ik voel me bevoorrecht dat alles dat ik hier maakte meteen getoond kan worden in de stand van Cokkie Snoei, op Art Rotterdam, de beurs die van 1 tot en met 4 juli in de van Nelle fabriek gehouden wordt.


https://artrotterdam.com/

The previous piece I wrote, about the beautiful drawing by Konrad Witz, was the 150th post since I started this blog in Paris three years ago. I could have written a little further, wanted to talk about the exhibition in the Berlinische Galerie about architecture in Berlin in the eighties, ‘Anything Goes?’. Or about the exhibition with the work of Yael Bartana in the Jewish Historical Museum that I visited today and made quite an impression.
But I’ll keep it short, I still have to pack and clean before I drive back to the Netherlands on Sunday.
Precisely on the day when everything opens again in Berlin; the lock is off.


Over the past few days, I realized that this strange time in lockdown may have been a blessing in disguise for me. Without temptations I was able to work very concentratedly, getting to know the city in all its emptiness, to which we have become accustomed by now. Being the only one cycling through the Brandenburg Gate, almost alone wandering through the museum rooms when they were open for a while, just being able to enjoy the outdoor swimming pools. Painted and drawn every day and compiled a book about the toys with neighbor Andreas Studer, that will roll off the press at the end of next week!


I feel privileged that everything I made here can immediately be shown in the booth of Cokkie Snoei at Art Rotterdam, the art fair that will be held in the van Nelle factory from 1 to 4 July.
Dus, nee, niet uitvoerig over die enorme tentoonstelling waarin de Berlijnse architectuur van de tachtiger jaren wordt belicht, maar wel even deze maquette. Gestapelde eco huizen met groen op alle lagen, voor de Askanischer Platz in Kreuzberg van Otto Frei (die van het dak van het Olympisch stadion in München) uit 1981, ver voor Winy Maas ze bedacht. Het ontwikkelen van sustainable woningen is niet iets van de laatste jaren: veertig jaar oud (nicht realisiert).

So, no, not extensively about that enormous exhibition in which the Berlin architecture of the eighties is highlighted, but just this model. Stacked eco houses with greenery on all levels, in front of the Askanischer Platz in Kreuzberg by Otto Frei from 1981, far before Winy Maas (MVRDV) invented them. The development of sustainable homes is not something that has happened in recent years: forty years ago Frei (the one of the roofs of the Olympic stadium in Munich) already thought of this for Berlin (nicht realisiert).

En dan opende vandaag Redemption Now, een grote tentoonstelling met het werk van Yael Bartana, in het Joods Historish Museum. Het begon met Entartete Kunst Lebt, een animatie film uit 2010. Een vijf minuten durend wrang en indringend filmpje, opgebouwd uit figuren die voorkomen op het schilderij Kriegskrüppel, van Otto Dix (1920). Het schilderij zelf is vernietigd maar er bestond gelukkig ook een ets van die ze in beweging bracht. De kreupele oorlogsveteranen strompelen voort maar groeien in aantal, als een protestbeweging.

Sterk in kwetsbaarheid, een slogan die Bartana ook later inzet in haar intrigerende en overtuigende voorstel tot een Joodse Renaissance in Polen, waarmee ze Polen (!) vertegenwoordigde op de Biennale van 2012. Maar dat is een blog op zich waard.

https://www.jmberlin.de/en/exhibition-yael-bartanaAnd then today Redemption Now, a major exhibition of the work of Yael Bartana, opened in the Jewish Historical Museum. It started with Entartete Kunst Lebt, an animation film from 2010. A five-minute wry and penetrating film made up of figures that appear in the painting Kriegskrüppel, by Otto Dix (1920). The painting itself was destroyed as ‘entartet’, but fortunately, an etching was also made of it that she used.
The crippled war veterans stumble on but grow in numbers, like a protest movement.


Strong in vulnerability, a slogan that Bartana also uses later in her intriguing and convincing proposal for a Jewish Renaissance in Poland, with which she represented Poland (!) at the 2012 Biennale. But that is worth a blog in itself.

In opdracht van het Joods Historisch Museum maakte Bartana een 45 minuten durende film, op drie aaneengesloten schermen, Malka Germania, Koningin Germania. Opgenomen in Berlijn, waardoor er voor mij veel samenkwam van wat ik de afgelopen weken gezien heb. Het is bombastisch, maar dat vergeef je haar omdat het betekenisvolle beelden zijn die je bij de kladden grijpen, waarin heden en verleden door elkaar lopen, en er uiteindelijk iets hoopvols van uit gaat. Flarden van geschiedenis die zich in het heden lijken af te spelen, -waarmee het groter wordt-, en samenkomen rond de figuur van een androgyne mecenas op een ezel.

Commissioned by the Jewish Historical Museum, she made a 45-minute film, on three consecutive screens, Malka Germania, Queen Germania. Completely recorded in Berlin, which brought together a lot of what I’ve seen in recent weeks. It’s bombastic, but you forgive her for that because they are meaningful images that grab you, in which past and present are intertwined, and in the end they emanate something hopeful.
Fragments of history now seem to play in the present, making it larger and coming together around the figure of an androgynous patron on a donkey.

De meest spectaculaire scene uit de film is deze. Badgasten vermaken zich aan het strand van de Wannsee, niet ver van de villa waar de beslissing genomen werd alle Joden te deporteren en te vermoorden. Dan rijst uit het water eerst de koepel en dan de hele Grosse Halle des Volkes uit Germania, zoals Speer die ontworpen heeft, waarnaar alle mensen vol ongeloof staren.

This is the most spectacular scene from the movie. Bathers enjoy themselves on the beach of the Wannsee, not far from the villa where the decision was made to deport and murder all Jews. Then from the water rises first the dome and then the whole Great Hall of the People of Germania, as designed by Speer, at which all the people stare in disbelief.Dit is het model van de Grosse Halle des Volkes zoals Albert Speer die in 1938 in opdracht van Hitler ontworpen heeft, dat ik juist vorige week lang bekeken heb in het Deutsches Historisches Museum. Het is het meest megalomane onderdeel van het centrum van de stad Germania, de Welthaupstadt, waarvoor al vóór de oorlog stadsdelen stadsdelen in Berlijn afgebroken werden en dat in 1950 klaar had moeten zijn. Met een hoogte van 290 meter en plaats voor 180.000 bezoekers, zou de Sint Pieter in het niet gevallen zijn. Dat was het idee.

Ik doe geen recht aan deze film, niet aan de tentoonstelling, niet aan de stad waarover nog zoveel meer te vertellen is. Ik weet het, veel in dit blog had betrekking op de oorlog. Alles in Berlijn heeft betrekking op de oorlog, overal zijn de sporen en het wordt alleen maar onvoorstelbaarder en onbegrijpelijker voor me.This is a model of the Grosse Halle des Volkes as designed by Albert Speer, commissioned by Hitler in 1938, which I just looked at last week in the Deutsches Historisches Museum. It is the most megalomaniac part of the center of Germania, the Welthaupstadt, for which Berlin districts were demolished before the war and should have been completed in 1950. With a height of 290 meters and space for 180,000 visitors, St. Peter’s would have dwarfed. That was the idea.

I don’t do justice to the film, not to the exhibition, not to the city about which there is so much more to tell. I know, a lot in this blog related to the war. Everything in Berlin relates to the war, the traces are everywhere and it just gets more unimaginable and incomprehensible to me.

En dit is de laatste gouache die ik maakte. Ik stuitte voor mijn speelgoed serie op het Faller Bouwpakket waarvan ik als kleine jongen met de hulp van mijn tante een paar huisjes, een kerkje, een fabriek, een station en een winkeltje in elkaar had gelijmd. Met Sinterklaas kreeg ik een kant en klare tunnel die je over het spoor van de modeltrein heen kon zetten. In een van de kartonnen koffertjes die we hadden bewaarde ik de huisjes. Het is een kleine serie in de serie geworden en ik denk dat er nog wel meer mee gebeuren gaat. Een volgend project om naar uit te zien.
In een andere stad wellicht en dan schrijf ik weer verder.

And this is the last gouache I made. For my toy series, I came across the Faller Modelbuilding Kit of which as a little boy I glued together a few houses, a church, a factory, a station, and a shop, with the help of my aunt. With Sinterklaas I got a ready-made tunnel that you could put over the track of the model train. I kept the houses in one of the cardboard suitcases we had. It has become a small series in the series and I think there will be more to come. Another project to look forward to.
Maybe in another city and then I’ll continue writing.


Met dank aan Jeroen Dijkstra en Raquel Maulwurf van Livingstone Gallery die dit verblijf mogelijk gemaakt hebben.

Thanks to Jeroen Dijkstra and Raquel Maulwurf from Livingstone Gallery who made this stay possible.

Tschüss.